raspberry 3.141592634
3.141
3
3
3
3
dammit!
3.14159265358979323846264338327950288419716939937510
Udsushsjsi
Hello boy